Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư tại Lâm Đồng sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư tại Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

– Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

– Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các quy định, hướng dẫn thực hiện;

– Căn cứ Luật đầu tư ngày 17 thánh 6 năm 2020 và các quy định, hướng dẫn thực hiện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư ngày 11 tháng 01 năm 2022;

– Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017 và các quy định, hướng dẫn thực hiện;

– Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các quy định, hướng dẫn thực hiện;

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các quy định, hướng dẫn thực hiện;

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các quy định, hướng dẫn thực hiện;

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các quy định, hướng dẫn thực hiện;

– Căn cứ các Luật và các quy định pháp luật có liên quan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Download file PDF Số 1774/QĐ-UBND TẠI ĐÂY! 

> Download file PDF Số 1774/QĐ-UBND TẠI ĐÂY! 

———————————————–
?CÔNG TY TNHH ADA REALTY ❤️
— AN TÂM ĐẦU TƯ – AN CƯ THỊNH VƯỢNG —
?LK1-4 Saigon Mystery, Lê Hữu Kiều, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
☎️Hotline: 0961 69 3839
?https://adarealty.vn